GAT NEWS & ACTIVITIES

หนังสือ 60 ปี สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

หนังสือ 60 ปี สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการจัดตั้งสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำหนังสือเพื่อเชิดชูเกียรติคณะอาจารย์แพทย์ผู้ก่อตั้งสมาคมที่ทำงานหนักเพื่อสมาคม เช่น การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน...

สมาชิกสมาคม ฯ ได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น  และ และแพทย์ระบบทางเดินอาหารรุ่นใหม่โดดเด่น  พ.ศ.2565

สมาชิกสมาคม ฯ ได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น และ และแพทย์ระบบทางเดินอาหารรุ่นใหม่โดดเด่น พ.ศ.2565

สมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่นและแพทย์ระบบทางเดินอาหารรุ่นใหม่โดดเด่น พ.ศ.2565 แพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น ศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา แพทย์ระบบทางเดินอาหารรุ่นใหม่โดดเด่น ...