ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2564-2565

นพ. กำธร เผ่าสวัสดิ์
นายกสมาคมวาระ พ.ศ. 2564-2565

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์ นายกสมาคมฯ
2 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รั้งตำแหน่งนายก
3 นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี อุปนายก
4 พญ.รภัส พิทยานนท์ เลขาธิการ
5 นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร รองเลขาธิการ
6 นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์ เหรัญญิก
7 นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ปฏิคมและสวัสดิการ
8 นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ประธานฝ่ายวิจัย
9 นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10 นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ประธานฝ่ายวารสาร
11 นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12 นพ.มล.ทยา กิติยากร ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13 พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14 นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ประธานฝ่ายหาทุน
15 พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม
16 พ.อ.นพ.กฤษณ์ อุปัชฌาย์ กรรมการกลาง
17 น.ต.พญ.ชนันทา หงส์ธนากร กรรมการกลาง
18 พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล กรรมการกลาง
19 นพ.นรินทร์ อจละนันท์ กรรมการกลาง
20 พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ กรรมการกลาง
21 พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ กรรมการกลาง
22 พญ.ณัยชญา จำรูญกุล กรรมการกลาง
23 พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ กรรมการกลาง
24 นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข กรรมการกลาง
25 นพ.กิตติ ชื่นยง กรรมการกลาง
26 นพ.คมสันต์ เลิศคูพินิจ กรรมการกลาง
27 นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ กรรมการกลาง
28 นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน กรรมการกลาง
29 นพ.ประเดิมชัย คงคำ กรรมการกลาง
30 นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการกลาง
31 นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา กรรมการกลาง
32 พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการกลาง
33 นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร กรรมการกลาง
34 น.อ.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา กรรมการกลาง
35 นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช กรรมการกลาง
36 พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37 นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ที่ปรึกษา
38 นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล ที่ปรึกษา
39 พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา
40 พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ ที่ปรึกษา
41 นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
42 นพ.ทวี รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
43 พญ.นภาพร จำรูญกุล ที่ปรึกษา
44 นพ.บัญชา โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
45 พญ.บุบผา พรธิสาร ที่ปรึกษา
46 นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
47 นพ.พิศาล ไม้เรียง ที่ปรึกษา
48 นพ.พิเศษ พิเศษพงษา ที่ปรึกษา
49 นพ.รัฐกร วิไลชนม์ ที่ปรึกษา
50 พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ ที่ปรึกษา
51 พญ.วโรชา มหาชัย ที่ปรึกษา
52 พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา
53 พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
54 พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
55 นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ที่ปรึกษา
56 นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์ ที่ปรึกษา
57 นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ที่ปรึกษา
58 พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ที่ปรึกษา
59 นพ.สิน อนุราษฏร์ ที่ปรึกษา
60 พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข ที่ปรึกษา
61 นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร ที่ปรึกษา
62 พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษา
63 นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา