ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2566-2567

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
นายกสมาคมวาระ พ.ศ. 2566-2567

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ นายกสมาคมฯ
2 นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ รั้งตำแหน่งนายก
3 นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี อุปนายก
4 นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล เลขาธิการ
5 นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์ รองเลขาธิการ
6 พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ เหรัญญิก
7 พญ.ศุภมาส เชิญอักษร ปฏิคมและสวัสดิการ
8 นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ประธานฝ่ายวิจัย
9 นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10 นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล ประธานฝ่ายวารสาร
11 พญ.รภัส พิทยานนท์ ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12 นพ.มล.ทยา กิติยากร ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13 นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14 พ.ท.นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร ประธานฝ่ายหาทุน
15 นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร ประธานฝ่ายจริยธรรม
16 นพ.กิตติ ชื่นยง กรรมการกลาง
17 พ.ท.นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา กรรมการกลาง
18 นพ.คมสันต์ เลิศคูพินิจ กรรมการกลาง
19 น.ท.(หญิง)พญ.ชนันทา หงส์ธนากร กรรมการกลาง
20 น.อ.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา กรรมการกลาง
21 พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล กรรมการกลาง
22 พญ.ณัยชญา จำรูญกุล กรรมการกลาง
23 พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการกลาง
24 นพ.ประเดิมชัย คงคำ กรรมการกลาง
25 นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ กรรมการกลาง
26 พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร กรรมการกลาง
27 นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร กรรมการกลาง
28 นพ.รัฐกร วิไลชนม์ กรรมการกลาง
29 นพ.วิศรุต มานะศิริสุข กรรมการกลาง
30 นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา กรรมการกลาง
31 นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข กรรมการกลาง
32 พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ กรรมการกลาง
33 พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ กรรมการกลาง
34 พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข กรรมการกลาง
35 นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน กรรมการกลาง
36 พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37 นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
38 นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ที่ปรึกษา
39 พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา
40 พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ ที่ปรึกษา
41 พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ที่ปรึกษา
42 นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
43 นพ.ทวี รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
44 นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ที่ปรึกษา
45 พญ.นภาพร จำรูญกุล ที่ปรึกษา
46 นพ.นรินทร์ อจละนันท์ ที่ปรึกษา
47 นพ.บัญชา โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
48 พญ.บุบผา พรธิสาร ที่ปรึกษา
49 พญ.พจมาน พิศาลประภา ที่ปรึกษา
50 นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
51 นพ.พิศาล ไม้เรียง ที่ปรึกษา
52 นพ.พิเศษ พิเศษพงษา ที่ปรึกษา
53 นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ที่ปรึกษา
54 นพ.ภูริพงษ์ กิจดำรงธรรม ที่ปรึกษา
55 พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ ที่ปรึกษา
56 พญ.วโรชา มหาชัย ที่ปรึกษา
57 พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ที่ปรึกษา
58 พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา
59 นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
60 พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
61 พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
62 นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ที่ปรึกษา
63 นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์ ที่ปรึกษา
64 นพ.สิน อนุราษฏร์ ที่ปรึกษา
65 นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงษ์ ที่ปรึกษา
66 นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ที่ปรึกษา
67 นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ที่ปรึกษา
68 พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา ที่ปรึกษา
69 พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ที่ปรึกษา
70 นพ.สุริยะ จักกะพาก ที่ปรึกษา
71 พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษา
72 นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา