GAT NEWS & ACTIVITIES

โปรแกรมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 58

โปรแกรมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 58

โปรแกรมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 58 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพฯ Download Now...

การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2560

การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2560

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย...

การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 57

การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 57

GI Tournament นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2560 นพ.สรารักษ์ ชูสกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 พญ.ศุภฤดี บุ...

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ.ศ. 2560 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ - นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2560 ...

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก 4,500 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่...

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระการประชุมวิชา...

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016

ภาพจากการประชุมเพื่อจัดทำ GAT Dyspepsia Guideline 2016 ในวันที่ 17 มิย. 2559 ...