GAT PAMPHLET

ฉบับที่ 97

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 97 ประจำเดือน

สารบัญ หน้า รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 1 Review Article : การส่องกล้องเพื่อประเมินรอยโรคลำไส้ใหญ่ชนิดผิว (Type 0 Lesion) 4 Review Article : Hepatic Hydrothorax 18 Endoscopic Corner 34 Special ...

ฉบับที่ 95-96

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 95-96 ประจำเดือน

สารบัญ หน้า รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 4 Interhospital Conference : Catastrophic GI Bleeding 11 Review Article : การส่องกล้องเพื่อรักษาอาการปวดท้องจากตับอ่อนอักเสบเรื...

ฉบับที่ 93

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 93 ประจำเดือน

สารบัญ หน้า รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 4 Interhospital Conference : Chylous ascites and white duodenum 10 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉ...

ฉบับที่ 94

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 94 ประจำเดือน

สารบัญ หน้า รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 1 Interhospital Conference : Mysterious cause of gastric and colonic submucosal hemorrhage 4 Review Article : ภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคตับ 15 How Experts Do It : Chronic di...