GAT NEWS & ACTIVITIES

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคม วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคม วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

เชิญประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญชาติ ชั้น 19 อาคารเหนือ (ติดพรรคประชาธิปัตย์) รพ.วิชัยยุทธ, กรุงเทพฯ...

การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2560

การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2560

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย...

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ.ศ. 2560 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ - นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2560 ...

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก 4,500 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่...

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

อ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเวซศาสตร์เขตร้อน 2559

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระการประชุมวิชา...

Research Fellowship Program Award (JSGE) August-November 2016

Research Fellowship Program Award (JSGE) August-November 2016

เชิญชวนผู้สนใจสมัคร Research Fellowship Program Award of the Japanese Society of Gastroenterology (JSGE) ระหว่าง เดือน August-November 2016 (4 months) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jsge.or.jp/english/research/guide.html ผู...

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคม

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคม

ตามที่สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยกา...