CONFERENCE

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 57 (GAT)

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก 4,500 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ...

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน สมาชิก 3,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก 4,500 บาท ติดต่อลงทะเบียนได้ที่...