GAT NEWS & ACTIVITIES

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมอโนมา 1-3 ชั้น 3

โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพฯ