ABOUT GAT

พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
พ.ศ. 2560 - 2561
นายกสมาคมคนที่ 23

สืบเนื่องจากการที่กรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ซึ่งเริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิก โดยพยายามใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของสังคม และกำกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำของสมาคมฯ ให้ไม่เกินจากรายได้ที่หาได้ในแต่ละปี เพื่อให้เงินออมที่เป็นเงินสำรองของสมาคมฯ ได้เก็บไว้ใช้สำหรับโครงการสำคัญๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อสมาชิก หรือประชาชนไทย ดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนไป คือ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ เห็นชอบที่จะให้ผลิตจุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนำไปใส่ไว้ใน website ของสมาคมฯ (http://www.gastrothai.net) แทนการพิมพ์เป็นเล่มแจกให้กับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่ง ลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมของโลก และสมาชิกยังสามารถ download เนื้อหาเก็บไว้ได้ โดยไม่ต้องเก็บเป็นเล่มหนังสืออีกต่อไป และเช่นเคย ในจุลสารฯ จะมีรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกเดือน ให้สมาชิกทุกท่านได้ติดตามการดำเนินการของสมาคมฯนอกจากนั้น website ของสมาคมฯ ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร ให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตามดิฉันได้รับการแจ้งข้อมูลป้อนกลับจากสมาชิกบางท่านว่า ไม่ค่อยได้รับข่าวคราวจากสมาคมฯ ทั้งๆ ที่ในระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อย ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมที่เผยแพร่ผ่านทางจุลสารสมาคมฯ จึงมีความเป็นไปได้ว่า ยังมีสมาชิกที่ไม่ทราบว่าสมาคมฯ ยังคงมีจุลสารสมาคมฯ อยู่ หรือสมาชิกบางท่านอาจยังไม่ทราบว่าฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมฯ ได้พัฒนา website ของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ อย่างต่อเนื่อง ดิฉันจึงขอถือโอกาสส่งจดหมายถึงสมาชิกทุกท่านโดยตรง เพื่อรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ชุดนี้ พร้อมกันนั้นใคร่ขอรับทราบความเห็นเกี่ยวกับ website ของสมาคมฯ รวมถึงการเผยแพร่จุลสารฯ พร้อมรายงานการประชุมสมาคมฯ ผ่านทาง website แทนการจัดพิมพ์เป็นเล่มแจก หากสมาชิกท่านใดที่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ติดต่อที่สมาคมฯ อาจไม่สามารถติดต่อได้ ขอความกรุณาช่วยกันแจ้งให้สมาชิกท่านนั้นติดต่อเข้ามายังสมาคมฯ เพื่อแจ้งที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สมาคมฯ สามารถรับใช้สมาชิกทุกท่านได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 จนปัจจุบัน

การเสนอชื่อสมาชิกในนามตัวแทนสมาคมฯ เพื่อรับรางวัลและทุนต่างๆ ดังนี้

 1. พญ.ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นใน โครงการ Japanese Society of Gastroenterology (JSGE) Research Fellowship Program Award 2018 ระยะเวลาอบรมประมาณ 4 เดือน
 2. พญ.อภิญญา ลีรพันธุ์ ได้รับทุนจากประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมประชุม Liver Transplantation เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ที่ประเทศสิงคโปร์
 3. นพ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมฯ เพื่อลงทะเบียนฟรีในการประชุม International Digestive Disease Forum (IDDF) ที่ฮ่องกง
 4. นพ.อุดม คชินทร ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ ประจำปี 2561 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเสนอชื่อจากสมาคมฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว
 5. สมาคมฯ เสนอชื่อ Prof. Francis KL Chan เพื่อเป็นองค์ปาฐกในช่วงบรรยาย Vikit Viranuvatti Lecture 2018 ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 6. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับใบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 และ 2561 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีการจัดทำสร้อยสังวาลย์ เพื่อใส่ในพิธีปี 2561 และสร้อยสังวาลย์ดังกล่าว จะส่งมอบไปยังนายกสมาคมฯ ท่านต่อๆ ไป

ฝ่ายวิชาการ

 1. จัดประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  • 1.1. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 353 ท่าน รวมกรรมการ วิทยากร และ moderator
  • 1.2. รายได้สุทธิจากการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,115,721 บาท
  • 1.3. วิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน 2 ท่านเชิญโดยบริษัทที่จัด symposium Dr.Sabine Roman และ Dr.Ken Haruma
  • 1.4. บริษัทสนับสนุนจัด symposium 8 บริษัท (ได้รับบู๊ธฟรี 1 บู๊ธ/ 1 symposium)
  • 1.5. บริษัทร่วมออกบู๊ธจำนวน 22 บู๊ธ
  • 1.6. การนำเสนอผลงานวิจัยของเฟลโลว์ จำนวน 11 ท่าน
   • รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยประเภทดีเด่น มี 1 รางวัล ได้รับโล่ห์และเงินสด 3,000 บาท
   • รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยประเภทดี มี 2 รางวัล ได้รับโล่ห์และเงินสด 2,000 บาท
 2. จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  • 2.1. มีผู้เข้าร่วมประชุม 334 ท่าน รวมกรรมการ วิทยากร และ moderator
  • 2.2. มีรายได้สุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 3,002,242.74 บาท
  • 2.3. องค์ปาฐกในช่วง Vikit Viranuvatti Lecture คือ Prof. Kentaro Sugano, Japan President of the Asian Pacific Association of Gastroenterology (APAGE) บรรยายในหัวข้อ Potassium-competitive acid blockers (P-CABs): setting a new stage for the management of acid-related diseases
  • 2.4. วิทยากรในช่วง Presidential Lecture คือ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายในหัวข้อ การศึกษาอนาคตกับการแพทย์ไทย
  • 2.5. วิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน 2 ท่านเชิญโดยบริษัทที่จัด symposiumDr.Leung Wai Keung, Hong Kong และ Dr. Ashley Brown, UK
  • 2.6. บริษัทสนับสนุนจัด symposium 7 บริษัท (ได้รับบู๊ธฟรี 1 บู๊ธ/ 1 symposium)
  • 2.7. บริษัทร่วมออกบู๊ธจำนวน 28 บู๊ธ
  • 2.8. รางวัลสำหรับผู้ตอบใบประเมิน ได้ทำการแจกในวันสุดท้ายของการประชุม จำนวน 3 รางวัล (iPhone 8)
  • 2.9. ผู้เข้าประชุมรับ hands out การบรรยายของวิทยากรในรูปแบบของ QR Code


 3. จัดประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
  • 3.1. มีผู้เข้าร่วมประชุม 320 ท่าน รวมกรรมการ วิทยากร และ moderator
  • 3.2. มีรายได้สุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท
  • 3.3. วิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน คือ Prof. Mark Morrison, University of Queensland, Australia

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 1. จัดสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เฟลโลว์) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 จำนวน 34 ท่าน
 2. จัดสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เฟลโลว์) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 จำนวน 33 ท่าน
 3. ได้มีการจัดอบรม Basic Science สำหรับเฟลโลว์ปี 1 และปี 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 และจะจัดให้มีการอบรม Basic Science สำหรับเฟลโลว์ปี 1 และปี 2 ในปี 2561
 4. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมของ World Federation for Medical Education (WFME) ซึ่งขณะนี้รอพิจารณาเพื่อรับรองโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา เมื่อหลักสูตรได้รับการรับรองโดยแพทยสภาแล้ว สถาบันฝึกอบรมสามารถนำเกณฑ์หลักสูตรดังกล่าวไปเป็นกรอบเพื่อจัดทำหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมเอง โดยจะต้องส่งหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ให้ความเห็นชอบอย่างช้าที่สุดไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และแพทยสภาจะเริ่มตรวจประเมินคุณภาพของสถาบันฝึกอบรม หลังจากสถาบันฝึกอบรมได้ส่งหลักสูตรให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับรองแล้ว ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมต้องเตรียมการให้ผ่านการประเมินภายใน 1 ปีนับจากวันที่หลักสูตรได้รับการรับรอง

ฝ่ายวิจัย

 1. สมาคมฯ จัดทุนสนับสนุนงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เฟลโลว์) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร และสมาชิกสมาคมฯ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมที่ต่างประเทศดังนี้
  • 1.1. การประชุมวิชาการ Digestive Disease Week (DDW) 2017 จำนวน 12 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
   • 1.1.1. oral presentation จำนวน 2 ท่าน
   • 1.1.2. poster presentation จำนวน 10 ท่าน
  • 1.2. การประชุมวิชาการ Digestive Disease Week (DDW) 2018 จำนวน 12 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
   • 1.2.1. oral presentation จำนวน 2 ท่าน
   • 1.2.2. poster presentation จำนวน 10 ท่าน
  • 1.3. การประชุมวิชาการ American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 2017 เมื่อวันที่ 20-24 ตค 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ท่าน
 2. เฟลโลว์ที่ได้ไปเสนองานวิจัยต่างประเทศ จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมฯด้วย
  • 2.1. เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมฯครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ
  • 2.2. เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมฯครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  • 2.3. ผู้ที่ชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัย ได้รับโล่ห์และเงินสด 3,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่ห์และเงินสดรางวัลละ 2,000 บาท
 3. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท
  • 3.1. ประเภทที่ 1 prospective randomized control trial จำนวน 1 ทุน 160,000 บาท/ปี
  • 3.2. ประเภทที่ 2 ทุนประเภทอื่นๆ จำนวน 3 ทุนๆละ 50,000 บาท/ปี
 4. มีการปรับแนวทางการอบรมระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเฟลลโลว์ โดยเพิ่มการประเมินความรู้ด้านวิจัยก่อนและหลังกระบวนการอบรม

ฝ่ายวารสาร

ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ จากการทำวารสารโดยสมาคมฯ เอง ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติได้ มาเป็นการจัดทำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท) ฉบับพิเศษ(supplement) แทน เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ลงใน จพสท. โดยสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด วารสารจพสท.ฉบับพิเศษฉบับแรกของระบบทางเดินอาหารได้เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2561 ประกอบด้วย 19 บทความ และได้ยกเลิกการจัดพิมพ์หนังสือวารสารสมาคมฯ

ฝ่ายรองเลขาธิการ

ได้มีการปรับรูปแบบหนังสือจุลสารสมาคมจากเดิมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม แต่ปัจจุบันนี้ได้ปรับเป็น electronic โดยเผยแพร่ผ่าน website ของสมาคมฯ สมาชิกสามารถเลือก download เนื้อหาภายในจุลสารฯ เก็บไว้ได้

ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. ได้มีการปรับปรุง website ของสมาคมฯให้ทันสมัยมากขึ้น
 2. ลงข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สมาชิกรับทราบ

ฝ่ายกิจกรรมสังคม

 1. จัดทำโครงการส่องกล้องสัญจรสำหรับประชาชนครั้งที่ 7 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ รพ.น่าน จ.น่าน
 2. โครงการส่องกล้องสัญจรสำหรับประชาชนครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ รพ.ระนอง จ.ระนอง

งานนโยบายด้านสุขภาพระดับชาติ

 1. สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ สปสช และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานโครงการณ์ colon cancer screening
 2. ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร สำหรับข้าราชการ และผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 3. สมาคมฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดตามนโยบาย One day surgery ที่กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพหลักในการทำแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ในด้านสาธารณสุข ประเด็น One Day Surgery เพื่อวางแผนการดำเนินงานกำหนดมาตรฐานการจัดตั้งและการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ One Day Surgery ให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัดและการพักฟื้น อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของประเทศ
 4. การเพิ่มรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ สมาคมฯ ได้มีการเสนอรายชื่อยาบางรายการเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2559
 5. สมาคมฯ ส่ง พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ เป็นผู้แทน เพื่อร่วมเป็นคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฎิบัติของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2561-2563

โครงการกิจกรรมของสมาคมฯ ในช่วงปลายปี 2561

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคตับ สมาคมส่องกล้องทางเดินอาหาร และสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ World Gastroenterology Organization (WGO) ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยจะงดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เนื่องจากมีการจัดประชุมนานาชาติแล้วในช่วงเวลาเดียวกัน

ขอเชิญชวนสมาชิกแสดงความคิดเห็น

ดังที่ได้เรียนสมาชิกทุกท่านไว้ตอนต้น สมาคมฯ ขอเชิญชวนให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นว่า ท่านสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลทาง electronic ได้มากน้อยเพียงไร และมีความประสงค์ที่จะให้คงไว้ซึ่งจุลสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือไม่

ขอขอบคุณความคิดเห็นของทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้

พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย