GAT PAMPHLET

สารบัญ หน้า
รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคม 4
Interhospital Conference : Catastrophic GI Bleeding 11
Review Article : การส่องกล้องเพื่อรักษาอาการปวดท้องจากตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง 20
Review Article : การรักษาไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ 31
Special Article : Plain Abdomen (ตอนที่ 1): Bowel Gas 45
Endoscopic Corner 56
Research Highlights 60
จากบรรณาธิการ 72
ใบสมัครสมาชิกสมาคม 73