GAT NEWS & ACTIVITIES

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการจัดตั้งสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำหนังสือเพื่อเชิดชูเกียรติคณะอาจารย์แพทย์ผู้ก่อตั้งสมาคมที่ทำงานหนักเพื่อสมาคม เช่น การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยในประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุดตามมาตรฐานทางการแพทย์