GAT PAMPHLET

สารบัญ หน้า
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2555-2557 1
บ.ก. บอกกล่าว 4
สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ 5
Review Article : Budd-Chiari Syndrome 8
Review Article : Pancreaticopleural Fistula 21
Radiological Corner : A jejunal mass in a 53-year-old woman presented with melena 33
เก็บมาฝาก : APDW 2012  40