ลิงก์โปรแกรมและจดหมายขออนุมัติวันลาต้นสังกัด

https://drive.google.com/drive/folders/1qxxMZp6FzUusihVhFrpGxd6aTjXJ_ooD