สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

นายกสมาคมฯ
วาระ พ.ศ.2566-2567

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 134
พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

GI Talk

 • APDW 2023
Interhospital Conference
 • กรณีศึกษาที่ 1 ชายไทย 34 ปี ปวดท้องมากขึ้น 1 ชม.
  นพ.ศิวานนท์ นวเลิศปัญญา
  อ.นพ.สุริยา กีรติชนานนท์
 • กรณีศึกษาที่ 2 หญิงไทย 37 ปี อาเจียนเป็นเลือด 30 นาที
  พญ.รัชนิกร รุ่งเรืองไมตรี
  รศ.(พิเศษ) นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
Topic Review
 • GI & Liver: Monkeypox with Gastrointestinal and Liver Involvement
  นพ.จิรยุทธ วิญญูปกรณ์
  อ.นพ.จอมพล ศรีโชติ
 • Liver: Immune-checkpoint Inhibitors Associated Colitis
  พญ.หฤทชนัน มาลัยรุ่งสกุล
  อ.นพ.วสุวิช วันไชยธนวงศ์
 • Motility: Gastroparesis in Patients with Parkinson's Disease
  พญ.ณัฐพร ภวัครานนท์
  ผศ.นพ.สว่างพงษ์ จันดี

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 134 <strong>GI Talk</strong>

<ul>
	<li>APDW 2023</li>
</ul>

<strong>Interhospital Conference</strong>

<ul>
	<li>กรณีศึกษาที่ 1 ชายไทย 34 ปี ปวดท้องมากขึ้น 1 ชม.<br />
	นพ.ศิวานนท์ นวเลิศปัญญา<br />
	อ.นพ.สุริยา กีรติชนานนท์</li>
	<li>กรณีศึกษาที่ 2 หญิงไทย 37 ปี อาเจียนเป็นเลือด 30 นาที<br />
	พญ.รัชนิกร รุ่งเรืองไมตรี<br />
	รศ.(พิเศษ) นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล</li>
</ul>

<strong>Topic Review</strong>

<ul>
	<li>GI & Liver: Monkeypox with Gastrointestinal and Liver Involvement<br />
	นพ.จิรยุทธ วิญญูปกรณ์<br />
	อ.นพ.จอมพล ศรีโชติ</li>
	<li>Liver: Immune-checkpoint Inhibitors Associated Colitis<br />
	พญ.หฤทชนัน มาลัยรุ่งสกุล<br />
	อ.นพ.วสุวิช วันไชยธนวงศ์</li>
	<li>Motility: Gastroparesis in Patients with Parkinson's Disease<br />
	พญ.ณัฐพร ภวัครานนท์<br />
	ผศ.นพ.สว่างพงษ์ จันดี</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

สนใจสมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

กรุณาติดต่อที่อีเมล์ secretariat.thaigastro@gmail.com
เพื่อแจ้งรายละเอียดและชำระเงินค่าสมัคร

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วงขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310

The Gastroenterological Association of Thailand

Headquarters Address : 7th Floor, Royal Golden Jubiee Building, Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

(+66) 02-4197282 ต่อ 118, 081-9352497

porntip.jinpat@gmail.com

Web Analytics
Visitors (Since July 2011)