GAT NEWS & ACTIVITIES

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้"

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 (ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของการมอบรางวัล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่อายุรแพทย์ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมโดยทั่วถึงกัน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.rcpt.org/content/2560/outstanding_doctor_2561/