GAT NEWS & ACTIVITIES

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  • นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ.ศ. 2560
  • นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ - นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2560