GAT PAMPHLET

สารบัญ หน้า
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2555-2557 1
บ.ก. บอกกล่าว 4
Review Article : Combined Hepatocholangiocarcinoma 5
Review Article : Microscopic Colitis 21
Review Article : Autoimmune Pancreatitis 35
เก็บ(ภาพ)มาฝาก : โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ณ โรงพยาบาลนครพนม 54
เก็บ(ภาพ)มาฝาก : พิธีกตเวทิตาจิต รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง ณ จังหวัดนครพนม 59
เก็บ(ภาพ)มาฝาก : ประชุมวิชาการประจำปี 2557 61