GAT ACADEMIC & GUIDELINE

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) เป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวชปฏิบัติ มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา เนื่องจากภาวะกรดไหลย้อน มีความหลากหลายแตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะอาการ ความถี่และความรุนแรงของอาการ ช่วงเวลาที่มักเกิดอาการ การพิจารณาการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสม และการตอบสนองต่อการรักษา ของผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ผู้ป่วยกรดไหลย้อนอาจมีอาการ จุกแน่นหน้าอก คล้ายกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และบางราย มีอาการไอหรือเสียงแหบได้ด้วย จึงเพิ่มความซับซ้อนในการดูแลรักษา ผู้ป่วยยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์