ABOUT GAT

รายนามนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2504 - ปัจจุบัน)

นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2504 - 2505 และ พ.ศ. 2508 - 2515
ผู้ก่อตั้ง และ เป็นนายกสมาคมคนที่ 1

นพ.อุดม โปษะกฤษณะ
พ.ศ. 2506 - 2507
นายกสมาคมคนที่ 2

นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์
พ.ศ. 2516 - 2517
นายกสมาคมคนที่ 3

นพ.สมหมาย วิไลรัตน์
พ.ศ. 2518 - 2519 และ พ.ศ. 2526 - 2527
นายกสมาคมคนที่ 4

นพ.อุกฤษต์ เปล่งวาณิช
พ.ศ. 2520 - 2521
นายกสมาคมคนที่ 5

นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์
พ.ศ. 2522 - 2523
นายกสมาคมคนที่ 6

พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารุจินดา
พ.ศ. 2524 - 2525
นายกสมาคมคนที่ 7

นพ.อเนก ยุวจิตติ
พ.ศ. 2528 - 2529
นายกสมาคมคนที่ 8

นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ
พ.ศ. 2530 - 2531 และ พ.ศ. 2534 - 2535
นายกสมาคมคนที่ 9

นพ.สุชา คูระทอง
พ.ศ. 2532 - 2533
นายกสมาคมคนที่ 10

นพ.สัจพันธ์ อิศรเสนา
พ.ศ. 2536 - 2537
นายกสมาคมคนที่ 11

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
พ.ศ. 2538 - 2539
นายกสมาคมคนที่ 12

นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์
พ.ศ. 2540 - 2541
นายกสมาคมคนที่ 13

พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุลิ
พ.ศ. 2542 - 2543
นายกสมาคมคนที่ 14

พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์
พ.ศ. 2544 - 2545
นายกสมาคมคนที่ 15

นพ.บัญชา โอวาทฬารพร์
พ.ศ. 2546 - 2547
นายกสมาคมคนที่ 16

นพ.สถาพร มานัสสถิตยิ
พ.ศ. 2548 - 2549
นายกสมาคมคนที่ 17

พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
พ.ศ. 2550 - 2551
นายกสมาคมคนที่ 18

นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
พ.ศ. 2552 - 2553
นายกสมาคมคนที่ 19

นพ.อุดม คชินทร
พ.ศ. 2554
นายกสมาคมคนที่ 20

นพ.พิศาล ไม้เรียง
พ.ศ. 2555 - 2557
นายกสมาคมคนที่ 21

พญ.วโรชา มหาชัย
พ.ศ. 2558 - 2559
นายกสมาคมคนที่ 22

พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
พ.ศ. 2560 - 2561
นายกสมาคมคนที่ 23

นพ.สิน อนุราษฎร์
พ.ศ. 2562 - 2563
นายกสมาคมคนที่ 24