แนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori) ในประเทศไทย พ.ศ. 2558
 
Helicobacter Pylori

ความรู้ทั่วไป
หลักสูตรฝึกอบรม
แนวทางการรักษา
E-Poster ผลงานวิจัย 2557
E-Poster ผลงานวิจัย 2556
E-Poster ผลงานวิจัย 2555
 Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand