The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 113
A Woman with Melena for 2 Weeks
Buried Bumper Syndrome
Management of Gastric Polyps
Recurrent Pyogenic Cholangitis
สารบัญ หน้า
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2558-2559 1
บ.ก. บอกกล่าว 4
สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ 5
Interhospital Conference : A Woman with Melena for 2 Weeks 8
Review Article : Buried Bumper Syndrome 19
Review Article : Management of Gastric Polyps 33
Review Article : Recurrent Pyogenic Cholangitis 60
เก็บมาฝาก : โครงการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ่ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 83
เก็บมาฝาก : ประชุมวิชาการกลางปี 85
ใบสมัครสมาชิกสมาคม 88
The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 113
The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 112
The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 111
The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 110
The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 109
The Gastroenterological Association of Thailand Vol. 108
  • View All
  •  Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand