Varocha Mahachai, M.D.
President of The Gastroenterological Association of Thailand

สวัสดีค่ะ สมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่าน

ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทำงานให้กับสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านโรคระบบทางเดินอาหารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ เช่นยาใหม่ๆสำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิดรับประทาน เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งทางเดินอาหารระยะแรก เหล่านี้เป็นเรื่องที่แพทย์ไทยต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมกับนานาชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจึงมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการรักษามาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ การส่งเสริมด้านการวิจัยทั้งในเรื่องทุนวิจัยและกระบวนการทำงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทางคลินิกรวมทั้งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ และการจัดการความรู้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารโดยจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง

สำหรับการประชุมวิชาการที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่ผู้เข้าประชุมยังจำกัดอยู่ในวงของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่ ต่อไปในอนาคต สมาคมฯ จะสนับสนุนให้การประชุมวิชาการนี้เปิดกว้างขึ้นสำหรับอายุรแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้การจัดประชุมได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมาคมฯ จะสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ในระดับนานาชาติโดยการจัดประชุมวิชาการที่เป็นระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้วงการแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารไทยได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในด้านสังคม สมาคมฯ ยังคงดำเนินนโยบายที่จัดกิจกรรมอันเป็นจิตสาธารณะที่สนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เช่นการออกหน่วยบริการเพื่อประชาชน ทั้งการให้ความรู้และการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและประสานงานให้แก่สมาชิกในด้านความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาชิกสมาคมเพื่อให้การแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารได้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ควบคู่กับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้น หากท่านสมาชิกมีข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาดังกล่าวทางสมาคมยินดีน้อมรับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วโรชา มหาชัย
นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2558-2559
• สารจากนากยกสมาคมคนที่ 21 พ.ศ. 2555 - 2557

History
Professor Vikit Viranuvatti
Milestone of GAT
Former Committee
GAT Presidential Message
GAT Objectives
Committee
GAT Member
Contact Us
 Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand