รองศาสตราจารย์พิศาล ไม้เรียง
นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย

          ในช่วงเวลาที่รับตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 นี้ กระผมมีความปรารถนาที่จะดำเนินโครงการต่อไปนี้ให้สำเร็จ คือ
1. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการฝึกอบรมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านโรคทางเดินอาหาร ให้สามารถนำเสนอ และ/หรือ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติได้
3. สนับสนุนมวลสมาชิกให้สร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวตกรรมทางการรักษาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารของประเทศให้ดีและเหมาะสมขึ้น
4. จัดการให้มีการจัดหารายได้และใช้จ่ายงบประมาณที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
5. บริการวิชาการด้านโรคทางเดินอาหารแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลรักษาฯ ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
ประวัติความเป็นมา
อาจารย์วีกิจ วีรานุวัตติ์
ประวัติศาสตร์สำคัญของสมาคม
นายกสมาคมในอดีต
สารจากนายกสมาคม
บทบาทและหน้าที่
คณะกรรมการ
สมาชิกสมาคม
ติดต่อสมาคม
 Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand