รายนามนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2504 - ปัจจุบัน)

 

นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2504 - 2505 และ พ.ศ. 2508 - 2515
ผู้ก่อตั้ง และ เป็นนายกสมาคมคนที่ 1

 


นพ.อุดม โปษะกฤษณะ
พ.ศ. 2506 - 2507
นายกสมาคมคนที่ 2นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์
พ.ศ. 2516 - 2517
นายกสมาคมคนที่ 3นพ.สมหมาย วิไลรัตน์
พ.ศ. 2518 - 2519 และ พ.ศ. 2526 - 2527
นายกสมาคมคนที่ 4นพ.อุกฤษต์ เปล่งวาณิช
พ.ศ. 2520 - 2521
นายกสมาคมคนที่ 5นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์
พ.ศ. 2522 - 2523
นายกสมาคมคนที่ 6พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารุจินดา
พ.ศ. 2524 - 2525
นายกสมาคมคนที่ 7นพ.อเนก ยุวจิตติ
พ.ศ. 2528 - 2529
นายกสมาคมคนที่ 8นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ
พ.ศ. 2530 - 2531 และ พ.ศ. 2534 - 2535
นายกสมาคมคนที่ 9นพ.สุชา คูระทอง
พ.ศ. 2532 - 2533
นายกสมาคมคนที่ 10นพ.สัจพันธ์ อิศรเสนา
พ.ศ. 2536 - 2537
นายกสมาคมคนที่ 11นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
พ.ศ. 2538 - 2539
นายกสมาคมคนที่ 12นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์
พ.ศ. 2540 - 2541
นายกสมาคมคนที่ 13พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุลิ
พ.ศ. 2542 - 2543
นายกสมาคมคนที่ 14พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์
พ.ศ. 2544 - 2545
นายกสมาคมคนที่ 15นพ.บัญชา โอวาทฬารพร์
พ.ศ. 2546 - 2547
นายกสมาคมคนที่ 16นพ.สถาพร มานัสสถิตยิ
พ.ศ. 2548 - 2549
นายกสมาคมคนที่ 17พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
พ.ศ. 2550 - 2551
นายกสมาคมคนที่ 18นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร์
พ.ศ. 2552 - 2553
นายกสมาคมคนที่ 19นพ.อุดม คชินทร
พ.ศ. 2554
นายกสมาคมคนที่ 20นพ.พิศาล ไม้เรียง
พ.ศ. 2555 - 2557
นายกสมาคมคนที่ 21พญ.วโรชา มหาชัย
พ.ศ. 2558 - 2559
นายกสมาคมคนที่ 22

ประวัติความเป็นมา
อาจารย์วีกิจ วีรานุวัตติ์
ประวัติศาสตร์สำคัญของสมาคม
นายกสมาคมในอดีต
สารจากนายกสมาคม
บทบาทและหน้าที่
คณะกรรมการ
สมาชิกสมาคม
ติดต่อสมาคม
 Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand